x

Obchodní podmínky

1. Údaje prodávajícího
Špidla Data Processing, s.r.o.
Újezd 454/46, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO: 25581775 DIČ 25581775

Kontaktní email: osticket zavináč spidla.cz • Spisová značka: C 242116 vedená u Městského soudu v Praze • Telefon +420 730 264 366, spojení účtováno dle platných tarifů

Pro dotazy použijte náš kontaktní helpdesk na adrese http://pomoc.spidla.cz/

 

2. Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Vytvořením uživatelského účtu, kupující dává souhlas k zasílání obchodních sdělení, tyto sdělení lze v dalším kroku po dokončení registrace vypnout, popřípadě toto nastavení najde ve svém uživatelském účtu. Každý uživatel je oprávněn mít právě jeden uživatelský účet, v případě nutnosti vytvoření dalších účtu je potřeba souhlasu prodávajícího.

3. Informace
Informace o zboží/službách a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na nadstandardní platby jako jsou SMS platby apod.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Doručení
Prodávající dodá službu kupujícímu kompletní, nejpozději do 24 hodin od potvrzení platby za objednávku, pokud u jednotlivého digitálního obsahu neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u „produktu“ uvedeno „skladem – doručení IHNED“, prodávající licenci/aktivační klíč/kód odešle v rámci sekund od přijetí platby.

K převzetí a zahájení plnění služby ze strany kupujícího dochází zasláním emailem na emailovou adresu kupujícího uvedenou v průběhu objednávky kupujícím. Prodávající garantuje funkčnost aktivačního klíče (schopnost přepnout zkušební verzi hry na plnou verzi na jednom zařízení/počítači) nejméně sedm dní od odeslání emailem. Prodávající negarantuje provozuschopnost na jakémkoliv počítači s Windows v jakékoliv verzi. Před nákupem je kupující povinnen stáhnout zkušební verzi a vyzkoušet, zda funguje na proprietárním hardware, pro nějž má být od prodávajícího zakoupen aktivační klíč. Plná verze získaná popsaným způsobem, tedy vložením aktivačního klíče do zkušební verze, je pevně navázána na hardware počítače. Při změně komponent počítače může být pozměněný počítač vyhodnocený jako jiný, než pro který byla hra zakoupena, tedy na něm již jednou uplatněný aktivační klíč nebude fungovat a digitální obsah je třeba zakoupit znova.

Prodávající upozorňuje, že funkčnost a kompatibilita prodávaného softwaru a digitálního obsahu může být ovlivněna aktualizacemi, změnami nebo rozhodnutími třetích stran, jako jsou vývojáři operačních systémů, výrobci hardwaru a jiní vývojáři softwaru. Tyto faktory mohou mít vliv na kompatibilitu, výkon a funkčnost digitálního obsahu, které jsou mimo kontrolu prodávajícího.

Definice digitálního obsahu: V rámci našeho obchodu poskytujeme digitální obsah primárně v podobě počítačových her pro operační systém Windows. Tento digitální obsah je distribuován elektronicky a zahrnuje následující komponenty:

  1. Demoverze Her: Nabízíme zákazníkům možnost stáhnout a vyzkoušet demoverzi hry před nákupem. Tyto demoverze jsou zdarma a umožňují zákazníkům posoudit základní funkcionalitu a kompatibilitu hry se svým počítačovým systémem.

  2. Aktivační Klíče: Po vyzkoušení demoverze hry a ověření její kompatibility se zákazníkův systém může zákazník zakoupit aktivační klíč. Tento klíč umožňuje přepnutí demoverze na plnou verzi hry, čímž odemyká všechny funkce a obsah hry.

  3. Způsob Distribuce: Veškerý obsah, včetně demoverzí a aktivačních klíčů, je distribuován elektronicky. Po nákupu je aktivační klíč poskytnut zákazníkovi prostřednictvím e-mailu nebo přímo přes uživatelský účet na naší webové stránce. Nejsou poskytovány žádné fyzické kopie her.

V případě, že po zakoupení digitálního obsahu dojde k narušení kompatibility nebo funkčnosti v důsledku takových externích faktorů, prodávající není povinen poskytovat náhradu, vrácení peněz nebo jinou formu kompenzace. Prodávající doporučuje zákazníkům, aby si před nákupem ověřili kompatibilitu produktu s jejich systémem a byli si vědomi potenciálních rizik spojených s budoucími aktualizacemi a změnami.

Cena doručení je vždy zahrnuta v ceně, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky spojeny s tímto procesem. Způsob dopravy je vždy elektronicky pokud není uvedeno jinak.

KOLEKCE HER NA DVD. Pro doručování fyzického zboží, zejména ale nejen kolekcí herna DVD, používáme Českou nebo Slovenskou poštu a také služby firem Zásilkovna a Packeta. Zásilka bude odeslána do 5 pracovních dnů od objednávky, pokud není v obchodních podmínkách určeno jinak.

 

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

U digitálního obsahu, který byl aktivován nebo jehož dodání bylo zahájeno s předchozím výslovným souhlasem kupujícího, není možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy po aktivaci nebo zahájení dodání.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení na jeho žádost.

6. Práva a povinností z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

V případě softwaru a digitálního obsahu prodávající odpovídá pouze za základní funkčnost na běžně používaných systémech. Prodávající neodpovídá za problémy vzniklé v důsledku specifické konfigurace hardware nebo software zákazníka, nebo za problémy způsobené externími faktory.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

 

7. Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující po registraci jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a mohou být používány k reklamním účelům prodávajícího.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady, kupující souhlasí se zasíláním těchto sdělení při registraci, tato sdělení je možno vypnout/zapnout také samovolně ve svém uživatelském účtu.

9. Zasílání Obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a to již svým souhlasem s obchodními podmínkami při registraci a používáním webu, kupující je oprávněn rozhodnutí pro zasílání obchodního sdělení samovolně změnit a to kdykoliv ve svém uživatelském účtu popř. kontaktováním prodávajícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

12. Platby on-line prostřednictvím platební brány Comgate – informace pro zákazníky eshopů (podmínky použití)

Tyto podmínky použití vydává prodávající, který jako provozovatel klientského registru "spidla.cz" vymáhá po zákaznících eshopů (online obchodů) dlužné částky vzniklé z důvodu porušení povinnosti zákazníka převzít objednané zboží, a to zejména z titulu skladného, náhrady škody nebo smluvní pokuty (dále jen "dlužná částka").

Pro účely těchto podmínek se zákazníkem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím e-shopu (on-line obchodu) závazně
a. objedná zboží,
b. požádá o doručení tohoto zboží na konkrétní adresu,
c. a objednané zboží bezdůvodně nepřevezme.

V případě, kdy e-shop (on-line obchod) oznámí zákazníkovi, že svoji pohledávku na úhradu dlužné částky vůči zákazníkovi postoupila na prodávajícího, nebo pokud prodávající písemně nebo za použití elektronických prostředků vyzve zákazníka k úhradě dlužné částky, je zákazník oprávněn dlužnou částku uhradit prodávajícímu prostřednictvím platební brány Comgate .

Při platbě prostřednictvím platební brány Comgate zákazník postupuje dle pokynů po kliknutí na ikonu platby Comgate .

Provedením platby dojde k zániku závazku zákazníka zaplatit dlužnou částku.

Od provedení platby prostřednictvím platební brány Comgate  není zákazník oprávněn odstoupit.

Reklamace plateb je možné zasílat na adresu prodej@spidla.cz.

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bez souhlasu zákazníka zpracovává následující osobní údaje
a. nezbytné pro vymáhání dlužné částky: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky,
b. za účelem šíření obchodních sdělení: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, a to až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Systém Comgate je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použití platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu zákazníka na účet prodávajícího.

Systém Comgate je zabezpečený šifrovacím systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (zákazníka) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému Comgate lze nalézt na www.Comgate.cz.

Provozovatelem platební brány Comgate je společnost ComGate Payments, a.s., Sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505. Zapsána dne: 16. července 2007, Spisová značka B 17614, vedená u Městského soudu v Praze.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit tyto obchodní podmínky pro software a digitální obsah bez předchozího upozornění, přičemž se zavazuje informovat zákazníky o všech významných změnách.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads